Biuro Rachunkowe Radom, Księgowa Radom - Księgowość Radom                              

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest każdy klient, który współpracuje bądź nawiąże współpracę z Biurem.
 2. Biuro przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
 3. Biuro zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub
  by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 4. Biuro zobowiązuje się do podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO.
 5. Biuro zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania
  z usług innego podmiotu przetwarzającego – tzw. podpowierzenie przetwarzania danych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora danych.
 6. Biuro zobowiązuje się do usunięcia danych lub do zwrotu danych Administratorowi danych po zakończeniu przetwarzania, zgodnie
  z decyzją Administratora oraz przepisami o rachunkowości.
 7. Biuro udostępnia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz
  do umożliwiania Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów.