Biuro Rachunkowe Radom, Księgowa Radom - Księgowość Radom                              

Przedsiębiorcy w ramach swojej działalności organizują różnego rodzaju konkursy. Te konkursy są przeznaczone do celów motywacyjnych, premiowych, reklamowych i innych.

Konkurs organizowany w firmie może przybrać specyfikę konkursu otwartego i zamkniętego. Końcowe rozliczenie obu wariantów konkursu znacząco się różni.

Jako konkurs organizowany przez firmę definiuje on uruchomienie projektu, w którym występuje element współzawodnictwa mający na celu osiągnięcie określonego efektu.

Czym jest konkurs organizowany w firmie dla celów podatkowych

Jedno z najtrafniejszych określeń konkursu organizowanego w firmie dla celów podatkowych przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2018 r. o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK.

Jako konkurs organizowany przez firmę definiuje on uruchomienie projektu, w którym występuje element współzawodnictwa mający na celu osiągnięcie określonego efektu.

W konkursie ustalana jest również specyficzna formuła postępowania mającego na celu wyłonienie jednego lub większej liczby zwycięzców. Zanim jednak zostanie ogłoszona lista zwycięzców, na określonych zasadach zostanie przeprowadzona runda eliminacyjna, z której wyłoniona zostanie grupa najlepszych zawodników. Rywalizacja w konkursie to jedna z podstawowych cech konkursu organizowanego przez firmę, ale nie jedyna

Kolejna ważna kwestia to określenie ram regulaminowych, które powinny precyzować punkty zawarte w poniższej tabeli.

Podstawowe ramy regulaminowe konkursu organizowanego w firmie
1. Określenie organizatora konkursu (fundatora)
2. Nazwa, miejsce oraz termin odbywania konkursu
3. Zasady naboru uczestników
4. Zasady rywalizacji, wymogi konkursowe i wyłonienie zwycięzcy
5. Reguły przyznawania nagród – określenie nagród, zasady wręczenia
6. Pozostałe czynniki (np. reklamacja)

Warto zaznaczyć, iż tak przedstawiony obraz konkursu organizowanego w firmie dla celów podatkowych w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT) znajduje swoje potwierdzenie w wyroku NSA z 20 stycznia 2015 r., o sygn. II FSK 232/13.

Należy podkreślić, że udokumentowanie konkursu przeprowadzonego w przedsiębiorstwie jest szczególnie ważna dla prawidłowego rozliczenia w księgach firmy. Dlatego dla celów podatkowych podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na aspekt tworzenia regulaminu konkursu, sformalizowania jego kodeksów postępowania, a także dokumentowania zakupu nagród, dynamicznego wyboru zwycięzców i nagród.

Rodzaje konkursów organizowanych w firmie

Rodzaje konkurencji występujące w firmach można podzielić na dwie grupy:

  • konkurs  dla pracowników (współpracowników) – zamknięty;
  • konkurs dla innych osób niż pracownicy albo jednocześnie dla pracowników i pozostałych osób niebędących pracownikami – otwarty.
Konkurs organizowany tylko dla pracownikówKonkurs organizowany dla wszystkich osób
Konkurs organizowany dla pracowników
i współpracowników w przedsiębiorstwie kierowany jest do osób zatrudnionych
w danej firmie na podstawie stosunku pracy oraz osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (ewentualnie umowy o dzieło). Przy tej formie konkursu odbiorcami nagród nie są osoby niezatrudnione w żadnej formie w danym zakładzie.
Druga postać konkursu organizowanego w firmie kierowana jest do pracowników, ale też do pozostałych osób spoza firmy (niewspółpracujących z nią w żaden sposób). Konkurs może także być organizowany
w taki sposób, że odbiorcami nagród będą wyłącznie osoby spoza przedsiębiorstwa (bez pracowników, zleceniobiorców czy innych osób współpracujących z firmą).

W tym miejscu należy podkreślić, że obie formy konkurencji biznesowej mają odmienne skutki podatkowe.

Zasady organizowania konkursów w firmie

Zorganizowanie konkursu w przedsiębiorstwie wymaga od podatników prowadzących działalność gospodarczą wskazania kilku kluczowych obszarów stanowiących podstawę do przeprowadzenia konkursu. Jedną z podstawowych problemów jest przede wszystkim zweryfikowanie specyfiki organizacji konkursu bez powiadomienia właściwego państwowego organu zarządzającego, czy też nie.  

Organizowanie konkursu w firmie wymaga od podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zidentyfikowania kilku głównych płaszczyzn, które będą fundamentem realizacji konkursu. Nieco innym przykładem konkursu może być cytowane tutaj losowanie o którego przeprowadzeniu należy wcześniej powiadomić Urząd Celny.

Kolejną kwestią jest wskazanie podmiotu, który będzie organizatorem i sponsorem biegu. Nie musi to być ten sam podmiot. Przykładowo założycielem może być bank, a organizatorem podatnik prowadzący działalność gospodarczą, np. organizator imprezy. Jeżeli organizatorem i promotorem (lub zamawiającym) są różne podmioty, niezwykle ważne jest posiadanie jasnych umownie zasad współpracy dla organizowanych konkursów.

Jest to o tyle ważne, że to organizatorzy konkursu, a nie fundatorzy, są odpowiedzialni za płacenie podatków od nagród. Jasne zasady zaangażowania oznaczają również ustanowienie odpowiednich relacji w umowach, tak aby było jasne, kto za co odpowiada i do kogo zwycięzcy mogą dochodzić roszczeń po zakończeniu konkursu. Kolejną kwestią jest ustalenie, kto będzie administratorem danych osobowych. W większości przypadków administratorem danych osobowych będzie organizator konkursu, jeżeli istnieje dodatkowy podmiot w postaci osoby zamawiającej konkurs i jest on realizowany przez firmę reklamową itp. to osoba zamawiająca konkurs będzie ponosić odpowiedzialność za indywidualne przetwarzanie danych. Kolejnym ważnym elementem organizacji gry jest spisanie reguł gry. Musi zawierać wymienione wcześniej elementy. Nie można w nim umieszczać żadnych wpisów, ponieważ uczestnicy mogą zaproponować zastosowanie tzw. klauzul niedozwolonych.

Kampanie marketingowe i rozpowszechnianie informacji o zbliżającym się konkursie w różnych mediach to kolejna kwestia w procesie organizacji i przeprowadzania konkursu. Przeprowadzenie akcji marketingowych jest podstawą do pozyskania jak największej liczby zgłoszeń od uczestników konkursu organizowanego przez firmę. Należy również pamiętać, że koszty poniesione przez organizatora na przeprowadzenie konkursu, a także wartość samego sponsoringu, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w jego firmie. W tym przypadku ustawa o PIT nie przewiduje innych ograniczeń niż wynikające z art. 23 powyżej akcji. W związku z tym wszystkie koszty konkursu będą wydatkami spółki, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą zaliczane do kategorii wydatków (art. 23 ww. ustawy).

Przychód a wygrana w konkursie zamkniętym. Jak rozliczyć w PIT?

Konkurs realizowany wyłącznie dla swoich pracowników czy osób świadczących na rzecz danej firmy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wymaga od organizatora rozliczenia na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie tylko poniesionych kosztów w zakresie organizacji konkursu, ale też wydania nagród.

Zatem konkurs organizowany tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, a także wykonujących pracę na podstawie innych umów cywilnoprawnych powoduje, iż przekazanie nagród ww. osobom wiąże się z powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Przychód ten będzie opodatkowany według zasad ogólnych, tj. według skali podatkowej, czyli na takich samych zasadach jak opodatkowane jest wypłacane wynagrodzenie.

Oprócz tego pracownik lub zleceniobiorca ze swojej strony nie będzie już zobligowany do żadnego opodatkowania otrzymanej nagrody.

Po zakończeniu roku, w którym pracownik wygrał nagrodę, otrzyma od pracodawcy informację PIT-11, w której będzie już zawarty przychód z tytułu odebrania nagrody (wartość tej nagrody), a także odprowadzony z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS.

Przychód a wygrana w konkursie otwartym. Jak rozliczyć PIT?

Konkursy dla pracowników firm, kontrahentów cywilnoprawnych oraz osób spoza firmy wymagających alternatywnego sposobu zapłaty za wydane nagrody.
W odróżnieniu od pierwszego wariantu dochody uzyskiwane przez:

• osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę;

• podmioty świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych;

• inne osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące pracownikami firmy organizującej konkurs. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, dochody z wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub wygranych w związku ze sprzedażą z nagrodami, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie EOG, opodatkowane stałym podatkiem dochodowym w wysokości 10% od wartości wydanej nagrody lub nagrody. W związku z tym organizator konkursu będzie w takim przypadku występował jako podatnik i będzie zobowiązany do potrącenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody i przekazania go na konto organu podatkowego (władze nad organizatorem konkursu). Po zakończeniu roku kalendarzowego podatnik, czyli organizator konkursu, składa drogą elektroniczną zeznanie roczne na podatek dochodowy PIT-8AR
w terminie do końca stycznia roku następnego. W zestawieniu tym uwzględnia wszystkie podatki zapłacone w poprzednim roku finansowym od nagród przyznanych zwycięzcom. Należy również wspomnieć, że jeśli odbiorcą nagrody jest przedsiębiorca, wartość nagrody jest doliczana do dochodu z działalności gospodarczej i opodatkowana od dochodu z tej działalności.

Organizator konkursu w tym wypadku nie występuje jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konkurs organizowany w firmie a wartość wolna od podatku

Jak wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Powyższe zwolnienie nie będzie jednak miało zastosowania  przypadku wydania nagród dla:

  • pracowników organizatora konkursu;
  • osób zatrudnionych u organizatora konkursu na podstawie omów cywilnoprawnych.

 Dlatego dla osób pracujących w biznesie powyższe zwolnienie nie będzie miało miejsca.
Organizator konkursu może zastosować inną formę zwolnienia z podatku dochodowego od wartości wydanej nagrody, jeżeli chce zorganizować konkurs:

 • organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasę, radio i telewizję);

• w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa, sportu;

• dotyczące premii za sprzedaż towarów lub usług.

Dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy wartość pojedynczej nagrody lub nagrody nie przekracza 2000 zł.
Należy również zauważyć, że dochody związane z nagrodami przyznawanymi w ramach sprzedaży premiowej nie będą kwalifikować się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli ich beneficjentem jest podatnik wykonujący działalność pozarolniczą, ponieważ uzyskane zyski stanowić będą dochód z tej działalności. Ostatnią możliwością uwolnienia dochodów (dla pracowników) w postaci nagród otrzymanych w ramach konkursu jest ufundowanie nagród ufundowanych przez organizatorów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wypłata z Funduszu Świadczeń Socjalnych wyłącza wartość przyznanego stypendium z wymiaru dochodu.

Natomiast w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwolnienie dotyczyć będzie nagród rzeczowych dla pracowników:
• w ramach dofinansowania działalności społecznej;

• zakupione ze środków ZFŚS;

• będzie kosztować nie więcej niż 1000 zł.

Na koniec należy podkreślić, że w tej konfiguracji zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych nie skorzysta zakup ze środków ZFŚS, a następnie wydanie pracownikowi – zwycięzcy w kontekście organizacji konkursu, dokumentów, bonów i innych znaków, zezwalające na wymianę towarów lub usług.