Biuro Rachunkowe Radom, Księgowa Radom - Księgowość Radom                              

Stan na dzień 01.10.2022 r

Jeśli jako osoba fizyczna prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to zwykle Twoje przychody i koszty ujmowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów potocznie zwanej KPiR. Musisz jednak wiedzieć, że gdy Twój obrót przekroczy kwotę 2.000.000 euro (dwa miliony euro) wówczas ciąży na Tobie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości). Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2021 r., limit ten wynosi 9.188.200 zł (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych). Wobec czego, jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.

1. Jaki rodzaj JDG musi prowadził pełne księgi rachunkowe?
Jeśli prowadzisz JDG zapewne zastanawiasz się, czy na pewno obejmuje Cię taki limit?
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak również ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:
• osób fizycznych,
• spółek cywilnych osób fizycznych,
• spółek cywilnych osób fizycznych
• i przedsiębiorstwa w spadku,
• spółek jawnych osób fizycznych,
• spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.
Więc jeżeli jesteś właścicielem jednej z powyższych rodzajów firmy i Twoje przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

2. Jak obliczyć limit na dany rok?
Zgodnie z ustawą wyrażony w walucie euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Aby sprawdzić, czy w 2022 musimy prowadzić pełne księgi rachunkowe bierzemy kurs z dnia 1 października 2021 r., gdzie średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosi 4,5941 zł za euro.
W związku z powyższym, dokonując przeliczenia, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r. wystąpi w przypadku, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza jako jednostka osiągnie w 2021 r. przychody w wysokości 9.188.200 zł.
Kurs euro jest zmienny, a to oznacza, że limit ten w stosunku do roku 2021 również jest zmienny i w tym przypadku uległ podwyższeniu, ponieważ kurs euro był nieco wyższy kurs euro. Limit dla ubiegłego roku wynosił po przeliczeniu 9.030.600 zł.

3. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują także, że osoby fizyczne, a także inne spółki wymienione w pkt. 1 tego artykułu, mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy były niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro (dwa miliony euro).
W tym przypadku osoby fizyczne lub wspólnicy w przypadku spółek przed rozpoczęciem roku obrotowego zobowiązani są, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zawiadomienia o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, do działu, który zajmuje się sprawami opodatkowania podatkiem dochodowym.
Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

4. Oświadczenie o nieskładaniu sprawozdania finansowego
Spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego, jeśli spełnią poniższe warunki:
• przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro
• nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą, stosuje się art. 70a ustawy o rachunkowości, tj. dotyczący składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że w powyższej sytuacji, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską musi złożyć we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)
  • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy