Biuro Rachunkowe Radom, Księgowa Radom - Księgowość Radom                              

Każda jednostka gospodarcza, prowadząca księgi rachunkowe jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych, w tym również fundacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem działalności fundacji nie jest osiąganie zysków, lecz realizacja celów statutowych.


Celem pracy jest analiza zakresu sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundacje w obszarze obowiązującego prawa oraz ocena tych sprawozdań i ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta. Kolejnym etapem rozważań głównego celu pracy jest przedstawienie zasad rachunkowości, jakie osoba prawna musi stosować, aby sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Autorka chciała również przedstawić specyfikę prowadzenia rachunkowości fundacji i sporządzanych przez nią sprawozdań finansowych, gdzie przychody i koszty ujmowane są w inny sposób niż w przedsiębiorstwie nastawionym na generowanie zysku. Jednak najistotniejszym celem pracy jest ukazanie, jak biegły rewident ocenia przygotowane przez fundację sprawozdanie finansowe oraz jakie obszary ksiąg rachunkowych są przez niego badane.
Pierwszy rozdział niniejszej pracy omawia pojęcie rachunkowości w świetle przepisów prawa bilansowego oraz zasad rachunkowości. Rozdział ten przedstawia, w jaki sposób powinno się prowadzić księgi rachunkowe, które stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań finansowych oraz jakie nadrzędne zasady rachunkowości powinna przestrzegać każda jednostka podlegająca pod Ustawę o rachunkowości.


Drugi rozdział pracy prezentuje zagadnienia dotyczące istoty i celu sporządzania sprawozdań finansowych oraz w jaki sposób przedstawiane są dane w sprawozdaniach finansowych. Można również otrzymać informacje o tym, jakie podmioty są zobligowane do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych oraz kto w danej jednostce jest odpowiedzialny jako organ za ich przygotowanie. W tym rozdziale przedstawiono również fundację jako jednostkę zobowiązaną do sporządzania sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także jaką formą prawną jest fundacja i jakie ma w związku z tym obowiązki sprawozdawcze. Szczegółowo omówiono również zakres sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundacje.
Trzeci rozdział pracy zajmuje się celem i obszarami badań ujętych w rocznych sprawozdaniach finansowych. Przedstawiono również jakie regulacje prawne stosuje biegły rewident oraz jaki jest cel badania, a także kiedy fundacja podlega badaniu sprawozdania finansowego. Przedstawiono również obszary badania bilansu oraz rachunku zysków i strat. Niezwykle ważną kwestią omawianą w tej części pracy jest rodzaj podmiotów, jakie muszą poddać się badaniu sprawozdań finansowych przez biegłego. Omówiono również w jaki sposób biegły rewident bada istotność oraz poziom ryzyka badania. Równie ważnym punktem rozdziału jest opinia i raport jaki biegły może wydać w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych.


W czwartym rozdziale zaprezentowano charakterystykę omawianej fundacji. Przedstawiono wprowadzenie do sprawozdania finansowego, jakie sporządza wybrana przez Autorkę jednostka. W rozdziale badawczym poddano badaniu aktywa i pasywa składające się na bilans jednostki, weryfikując strukturę i dynamikę tego elementu sprawozdania finansowego. Zbadano również należności i zobowiązania, a także inne niezwykle istotne elementy bilansu, takie jak na przykład inwestycje krótkoterminowe, które stanowią głównie środki pieniężne jednostki. Szczegółowo zweryfikowano przychody i koszty wykazane w rachunku zysków i strat, ponieważ fundacja prowadzi działalność statutową, ale ubocznie działa również w ramach działalności gospodarczej, by zebrać środki pieniężne na realizację celów statutowych. Na podstawie zbadanych ksiąg rachunkowych została wydana opinia, która sporządzana jest przez biegłego rewidenta.
Dane źródłowe potrzebne do przeprowadzenia wszelkich badań, w tym także analizy struktury i dynamiki bilansu oraz szczegółowe badanie kosztów i przychodów poszczególnych działalności prowadzonych przez Fundację oraz ich wyników zostały zaczerpnięte bezpośrednio z rachunku zysków i strat sporządzonego jako załącznik do sprawozdania finansowego oraz z zapisów w księgach rachunkowych. Na podstawie otrzymanych danych zostały przygotowane odpowiednie tabele, które przedstawiają informacje finansowe o badanej Jednostce w sposób jasny dla każdego odbiorcy. Każdy badany obszar wybrany jako próbę do badania przeanalizowano oraz zamieszczono stosowne komentarze.


Podczas pisania niniejszej pracy badawczej sięgano do literatury przedmiotu. Źródłem wiedzy w tym zakresie okazały się również obowiązujące akty normatywne – ustawy i rozporządzenia mówiące o tematyce związanej z pracą. W pracy korzystano również z artykułów prasowych, które zajmują się zagadnieniami związanymi z problematyką niniejszej pracy zarówno zakresu sprawozdań finansowych, jak i oceny ich przez biegłego rewidenta. Wykorzystano także inne materiały internetowe dostępne na różnych stronach internetowych dostępnych dla księgowych.

Czytaj dalej:

[PDF] ZAKRES I BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZANEGO PRZEZ FUNDACJĘ POSIADAJĄCĄ STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)